Condicions d’accés i compra

Una vegada adquirida l’entrada per l’usuari, no s’admeten canvis o devolució de l’import d’aquesta.

La cancel·lació, total o parcial, de l’esdeveniment per causes fortuïtes o de força major no imputables a l’organització, comunicat per correu electrònic als assistents, no donarà lloc a la devolució de l’import de l’entrada, excepte en els casos en què així s’estableixi legalment.

Quan així procedís, l’adquirent de l’entrada podrà sol·licitar el reemborsament de l’import de la mateixa en el termini no superior a catorze (14) dies a comptar des de la data en què sigui efectiva la cancel·lació de l’esdeveniment i en la forma especificada per l’organització a aquest efecte. L’organització podrà oferir a l’adquirent, en substitució del reemborsament, un val substitutori per a l’entrada a un esdeveniment posterior de característiques similars al cancel·lat, sense cap cost addicional, que en tot cas quedarà sotmès a l’acceptació de l’adquirent.

En el cas que l’adquirent no acceptés el val substitutori referit, l’organització procedirà a la devolució de l’import pagat per l’adquirent per l’entrada a l’esdeveniment, excepte les despeses incorregudes, conforme al procediment establert per l’organització a aquests efectes. 

No es generarà el dret de devolució de l’import de les entrades en aquells supòsits en què la suspensió o modificació es produís una vegada començat l’esdeveniment i es degués a causa fortuïta o de força major.

L’organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat comprada en els punts de venda oficials. No està permesa la revenda de l’entrada. L’organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.

L’entrada dona dret a accedir al recinte a qualsevol hora a partir de les 19h, moment d’obertura de portes del festival. El personal de seguretat col·locarà una polsera a tots els assistents que s’haurà de portar visible i en bones condicions durant tot el festival. No està permesa l’estada al recinte sense la polsera. 

No està permesa l’entrada de menjar ni beguda. Tampoc està permesa l’entrada de cap envàs o objecte que l’organització consideri perillós o nociu.

La llei prohibeix el consum de substàncies estupefaents. És la teva responsabilitat complir amb la llei.

No es permet l’entrada de material pirotècnic al recinte, així com qualsevol altre objecte que l’Organització consideri perillós o molest per al correcte desenvolupament de l’espectacle. El fet d’intentar entrar-ne pot suposar la no admissió al festival i la pèrdua de l’import de l’entrada.

Està prohibida la venda d’alcohol a menors de 18 anys, d’acord amb la legislació vigent.

Per respecte a l’extrema sensibilitat dels animals al volum de la música, només està permesa l’entrada de gossos guia o assistència mèdica.

La persona, en accedir al recinte, podrà ser filmada i fotografiada per l’organització, i aquests suports gràfics i/o audiovisuals podran ser utilitzats per l’organització amb l’únic propòsit de promocionar el festival. En el cas que el portador de l’entrada desitgi retirar la seva autorització a l’organització del festival, podrà fer-ho dirigint un escrit, de manera fefaent a l’e-mail: info@canetrockmallorca.cat o a l’adreça postal: Carrer de la costa de Ca’n Muntaner 5, Planta Pr, Porta c 07007 Palma.